روش های مختلف تبلیغات

روش های مختلف تبلیغات به شکل بسیار پیچیده ای از ارتباطات تکامل یافته است، با به معنای واقعی کلمه هزاران راه مختلف برای یک کسب و کار برای دریافت یک پیام به مصرف کننده است. تبلیغ کنندگان امروزی آرایه وسیعی از انتخاب ها را در اختیار دارند.